Acties BBCH

Nieuw bestuurslid 2016:

In april 2016 is mevr. Thea Breukelman het 7e lid van het bestuur geworden. Voortaan dus een oneven aantal zoals ook nodig volgens de ooit vastgestelde statuten.


Algemene ledenvergadering 2016

Uitnodiging alg ledenvergadering 7 april 2016

Op de agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Bespreken van de notulen van de vergadering d.d. 25maart 2015 (wordt ter plaatse uitgereikt)
 4. Nieuw bestuurslid
 5. Jaarverslag 2015
 6. Financieel verslag 2015 en begroting 2016
 7. Kascontrole commissie
 8. Vaststellen van de contributie 2017
 9. Uit het overleg met de contactpersonen
 10. Parkeren in de woonwijken rondom het Centrum
 11. Uit met Vier het leven/BBCH naar de Dutch Don’t Dance Division voor de oudere leden (ontvangen bij de uitnodiging) opgeven tot en met 1 april.

Pauze rond 21.00 uur

 1. Presentatie Servicepunt vrijwilligerswerk van De Stuw
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

—————————–

Adviesnota klankbordgroep AZC is aangeboden aan het college van B&W

“Veilige opvang met behoud leefbaarheid”Nota_AZC_Heemserpoort-1

De BBCH is betrokken geweest bij het tot stand komen van deze adviesnota. Zie hier de volledige nota:

 

——————————-

Algemene ledenvergadering 2015:

De BBCH nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 25 maart 2015.                                  Plaats: “De Schakel”. Tijd: 20.00 uur.

Op de agenda:

1.  Opening.
2.  Vaststellen van de agenda
3.  Bespreken van de notulen van de vergadering d.d. 26 maart 2014 (wordt ter plaatse uitgereikt)
4.  Aftredende en nieuwe bestuursleden
5.  Jaarverslag 2014
6.  Financieel verslag 2014 en begroting 2015
7.  Kascontrole commissie
8.  Vaststellen van de contributie 2016
9.  Aandacht inloopspreekuur (website)
10. Uit het overleg met de contactpersonen
11. Burendag 2015
Pauze rond 21.00 uur
12. Presentatie Eurowijzer
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Het aanmeldingsformulier kunt u vinden op de website van de BBCH. Het jaarverslag staat op de site onder kopje bestuur!

Wij hopen op uw komst!

……………………………………………………..

Burendag 2015:

Wat is burendag?  

Oranjefonds

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en                                     de buurt op de 4e zaterdag in september.  In 2015 vindt burendag plaats op
zaterdag 26 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij                                 veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.

Want buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten  en zich samen inzetten voor hun buurt. Douwe Egberts en het Oranje Fonds ondersteunen u daar graag in.

Het Oranjefonds is druk bezig met de voorbereidingen voor 2015.
Vanaf eind mei kunt u meer informatie vinden op www.burendag.nl.  U kunt als straat of buurt een initiatief aanmelden bij het Oranjefonds. Daarbij kunt u een financiële bijdrage aanvragen.

Aanbod:

De BBCH wil u dit jaar de mogelijkheid bieden om, naast een bijdrage van het Oranjefonds, een extra financiële bijdrage aan te vragen bij de BBCH. Mail naar: bestuur@bbcentrumhardenberg.nl voor meer informatie.
Aan de bijdrage verbinden wij als voorwaarde dat er een activiteit is aangemeld bij het Oranjefonds, inclusief een verkregen bijdrage. Tevens vraagt de BBCH u na afloop van burendag om foto’s van de dag die wij dan graag willen plaatsen op de website.
De hoogte van de bijdrage zal afhangen van de grootte en/of opzet van de activiteit en zal bepaald worden per activiteit door drie leden en drie bestuursleden.

U kunt zich als meebepalend lid aanmelden bij het bestuur via het mailadres: bestuur@bbcentrumhardenberg.nl

…………………………………………………..

Ledenwerf actie:

Onlangs zijn er kernbreed flyers verspreid. Deze actie heeft 21 nieuwe leden opgeleverd! Dank daarvoor.

De BBCH zoekt nog nieuwe contactpersonen in straten en wijken die bereid zijn hun straat of wijk te vertegenwoordigen. Tweemaal per jaar vindt overleg plaats om te horen wat er leeft in straten en wijken. Tevens kan de BBCH op deze wijze van belang zijnde brieven voor straten en wijken betger bij de achterban terecht laten komen.

Voelt u hier iets voor en er is nog geen contactpersoon voor uw straat of wijk, meldt u dan aan via het mail adres van de BBCH: bestuur@bbcentrumhardenberg.nl

…………………………………………………

Penningmeester: De functie is per 01-01-2015 vervuld!

De BBCH zoekt zo spoedig mogelijk een nieuw bestuurslid die tevens de rol van penningmeester op zich kan nemen.

Als penningmeester houdt u tevens de ledenadministratie bij. U bent maandelijks aanwezig bij het overleg van de BBCH. Meer weten? Mail naar:bestuur@bbcentrumhardenberg.nl

………………………………………………

Aanbod Burendag 2014:                                                                                                            Oranjefonds

Wat is burendag?                                                           

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. In 2014 vindt burendag plaats op zaterdag 27 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Want buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Douwe Egberts en het Oranje Fonds ondersteunen u daar graag in. Het Oranjefonds is druk bezig met de voorbereidingen voor 2014. Vanaf eind mei kunt u meer informatie vinden op www.burendag.nl.

Als straat of buurt kunt u een initiatief aanmelden bij het Oranjefonds.  Daarbij kunt u een financiële  bijdrage aanvragen.

Aanbod:

De BBCH wil u dit jaar de mogelijkheid bieden om, naast een bijdrage van het Oranjefonds, een extra financiële bijdrage aan te vragen bij de BBCH. Aan de bijdrage verbinden wij als voorwaarde dat er een activiteit is aangemeld bij het Oranjefonds, inclusief een verkregen bijdrage. Tevens vraagt de BBCH u na afloop van burendag om foto’s van de dag die wij dan graag willen plaatsen op de website.

De hoogte van de bijdrage zal afhangen van de grootte en/of opzet van de activiteit en zal bepaald worden per activiteit door  drie leden en drie bestuursleden.

U kunt zich als meebepalend lid aanmelden bij het bestuur via het mailadres: bestuur@bbcentrumhardenberg.nl

………………………………………….

Algemene ledenvergadering 2014:

Uitnodiging alg. ledenvergadering op woensdag 26 maart 2014. Plaats: De Schakel. Tijd: 20.00 uur. Op de agenda: Jaarverslag 2013; Financieel verslag; Aftredende en nieuwe bestuursleden; Aandacht voor inloopspreekuur; Overleg contactpersonen; Posters en flyers; Hoe denkt u over fietsen door de stad?; Voorstel en aanbod Burendag; Pauze rond 21.00 uur; Presentatie Sociaal Domein door wethouder Prinsse; ; rondvraag en sluiting.

Het jaarverslag staat op de site onder kopje bestuur!

……………………………………………………….

Omroep NOOS:

In november heeft de BBCH omroep NOOS bezocht. De omroep gaat half december de lucht in. Zij zijn gevestigd in het gebouw Hibertad. Omroep NOOS zal 3 studio’s tot haar beschikking hebben. Middels een teletekst pagina zal ondermeer een platform aan de BBCH worden geboden om nieuwsfeiten te lanceren. De BBCH hoopt daarmee haar leden nog beter te kunnen bereiken. Vanuit omroep NOOS zal tevens een lijntje met de Toren tot stand worden gebracht. De Toren kan daarmee een nieuwe kabelkrant opstarten.

In de studio’s kunnen opnamen gemaakt worden.

Meer…. t.z.t.

…………………………………………………….

Parkeerproblemen Beatrixstraat d.d. november 2013:
Stand van zaken december 2013.

Een vertegenwoordiging van de bewoners heeft uitleg gegeven tijdens het inloopspreekuur. Zij hebben meerdere pakketjes aangeleverd met foto’s van de situatie ter plaatse en een overzicht vanaf 2010 . Daarin tevens beschreven de reeds ondernomen acties. Het verslag is compleet en duidelijk.

Reactie van de heer Prinsse: De gemeente neemt hierin de regie. Bedrijven etc. hebben geen invloed. Mogelijk wordt de blauwe zone c.q. het vergunningengebied uitgebreid. Bij het Station worden opnieuw extra parkeerplaatsen gerealiseerd.

Hier gaat nog wel enige tijd overheen.

Bewoners zijn bereid te betalen voor het parkeren mits zij voor eigen deur kunnen parkeren c.q. uitstappen.

Het voorstel dat geformuleerd zal worden kan e.v.t. samen met de BBCH gepresenteerd worden. Bewoners in het gebied zullen schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Er zal een inloopavond worden georganiseerd.

……………………………………………………….

Het plaatsen van een zebra tegenover de ingang van het woonzorggebouw “De Bekke”

De bewonercommissie onderzoekt de huidige situatie. Het aantal oversteekbewegingen richting Buurtkamer en Fysiotherapie wordt op verzoek van de Gemeente geteld. Dit onderzoek bepaalt mede de afweging voor het al dan niet plaatsen van een zebra.

—————————————–

Reactie gemeente: samenvatting brief van de gemeente veiligheidsmaatregelen Burgemeester Bramerstraat.

Oversteekvoorziening
Onderzoek heeft uitgewezen dat de snelheid niet structureel overschreden wordt. De resultaten geven geen aanleiding tot ingrijpende aanvullende maatregelen. In het overleg met buurtbewoners zijn een aantal opties besproken. De voorkeur gaat uit naar een oversteekvoorziening tegenover de hoofdingang van het wooncomplex de Bekke. Aan de overzijde zal een opritje gemaakt worden waar nu nog een parkeervak is gelegen. Dit parkeervak wordt daarom opgeheven. Op de weg zullen markeringsstrepen aangebracht worden.

Taxistandplaats
De parkeerplaats nabij de hoofdingang van de Bekke zal worden aangewezen als taxistandplaats.

De twee vervallen parkeerplaatsen worden gecompenseerd door de aanleg van twee parkeerplaatsen aan de noordzijde van de Burgemeester Bramerstraat tussen de Meander en De Overlaat.

Parkeren op het trottoir
Er wordt nog scherper toegezien op het parkeren op het trottoir vooral bij de Action. Ook voor een korte boodschap of een kort bezoek zal men in de parkeervakken moeten parkeren.

13 mei. Team leider infrastructuur gebouwen en gronden.

—————————————–

Spreekuur BBCH

De BBCH start op proef met een inloopspreekuur in de Buurtkamer. Leden en/of nieuwe leden met wensen, vragen, klachten

en/of ideeën kunnen tussen 19.00- 19.30 uur terecht op de volgende data: 9 oktober, 13 november en 11 december. Zie voor spreekuren in 2014 het overzicht vergaderdata onder kopje bestuur.