AVG

De Belangenvereniging Bewoners Centrum Hardenberg, postadres: M. Hzn. Trompstraat 41 Hardenberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

BBCH

www.bbcentrumhardenberg.nl

M. Hzn. Trompstraat 41

7772 ZG Hardenberg

Email: bestuur@bbcentrumhardenberg.nl

IBAN nr: NL49RABO0107601273

K.v.K.: 4006276

Persoonsgegevens die wij verwerken: De Belangenvereniging Bewoners Centrum Hardenberg verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor het innen van de contributie gelden en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Aanhef

Voor- en achternaam

Geslacht

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Bankrekening voor het innen van contributie gelden.

Manier van betaling

Overzicht van de minimale adresgegevens t.b.v. contactpersonen in uw straat/wijk

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@bbcentrumhardenberg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Belangenvereniging Bewoners Centrum Hardenberg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van de contributiegelden
  • Het sturen van verslagen, uitnodigingen, nieuwsbrieven.
  • Het op orde houden van de ledenadministratie. Hierbij worden contactpersonen ingeschakeld.
  • Namen contactpersonen, bestuursleden met mailadressen staan vermeld op de website.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Belangenvereniging Bewoners Centrum Hardenberg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van de Belangenvereniging Bewoners Centrum Hardenberg) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Belangenvereniging Bewoners Centrum Hardenberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam

Geslacht

Adresgegevens Telefoonnummer

E-mailadres Bankrekeningnummer

zie vorige opsomming

Deze gegevens blijven in onze database zolang wij toestemming van u hebben om contributiegelden te incasseren. Zodra u uw lidmaatschap opzegt, verwijderen wij deze gegevens uit ons ledenbestand. De wet schrijft ons echter voor om betalingsgegevens 10 jaar lang te bewaren. Hoewel u uit ons ledenbestand bent verwijderd, blijven betalingsgegevens bewaard gedurende de tijd die de wet ons voorschrijft.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Belangenvereniging Bewoners Centrum Hardenberg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het hosten van onze database). Met contactpersonen die uw gegevens gebruiken om contact met u te leggen in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Belangenvereniging Bewoners Centrum Hardenberg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken De Belangenvereniging Bewoners Centrum Hardenberg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Belangenvereniging Bewoners Centrum Hardenberg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestuur@bbcentrumhardenberg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Belangenvereniging Bewoners Centrum Hardenberg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Belangenvereniging Bewoners Centrum Hardenberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met bestuur@bbcentrumhardenberg.nl